Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is over de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper. Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over 'verkoper') is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product.

Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper - naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) - van de verkoper eisen:
aflevering van wat ontbreekt;
herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

of

vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.
De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.
Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Haaitek Computer Reparatie en schriftelijke uitingen van Haaitek Computer Reparatie prevaleren de schriftelijke uitingen van Haaitek Computer Reparatie.

Wie is uw verkoper, reparateur of adviseur:

Haaitek is een activeringsproject gestart op initiatief van bewoners van de Stichting Anton Constandse. Doel van het project is het activeren van bewoners en cliënten en het bevorderen van de participatie. De Stichting Anton Constandse is een zorginstelling en biedt een zo normaal mogelijk bestaan aan cliënten met een ernstige psychische aandoening. Stichting Anton Constandse is een zelfstandige organisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Haaitek wordt gerund door bewoners en cliënten met ondersteuning van vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Anton Constandse.

Gegevens Stichting Anton Constandse

AGB code 72727231
Kamer van Koophandel 41155311
Adres: De Werf 15, 2544 EH Den Haag. Telefoon 070-3210214
www.stichtingantonconstandse.nl

Gegevens project Haaitek

Haaitek is gevestigd aan:
Vinkensteynstraat  (de metalen poort naast nummer 139)
2562 TP Den Haag
Telefoonnummer: 0613862600
www.haaitek.nl
Mailadres: info@haaitek.nl

Prijs

De prijs voor geleverde goederen of diensten wordt vooraf (telefonisch) afgesproken en vastgelegd in een factuur. Zowel over de goederen als over de diensten wordt btw (hoog tarief) berekend.

Betaling

Betaling is het liefst per pin.

Aflevering

Wij streven ernaar om uw apparatuur zo snel mogelijk te behandelen, en brengen u op de hoogte als de behandeling voltooid is. Indien nodig initiëren wij een telefonisch overleg, voordat we reparaties uitvoeren of onderdelen vervangen.

Aansprakelijkheid

Haaitek is niet aansprakelijk voor het verlies van data van apparaten die ter reparatie worden aangeboden.
Haaitek is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het apparaat tijdens en na afloop van de reparatie.

Garantie

De garantie van nieuwe producten of onderdelen staat gelijk aan de fabrieksgarantie hiervan. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.
Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).
Voor gereviseerde en tweedehands producten geldt:

  • De garantie termijnen van de diverse producten diensten zijn als volgt verdeeld:
  • Op gebruikte systemen die (in overleg met de klant) worden samengesteld en geassembleerd geeft Haaitek 2 maanden garantie.
  • Op gebruikte notebooks, gebruikte computers, en gebruikte netbooks geeft Haaitek 2 maanden garantie.
  • Op gebruikte accu's en adapters van draagbare computers geeft Haaitek 2 maanden garantie.
  • Op overige gebruikte producten geeft Haaitek 2 maanden garantie.

Voor reparaties geldt:

  • Op reparaties van gebruikte apparatuur geeft Haaitek een garantie van 2 maanden, hiervan uitgesloten zijn niet correct functionerende software, welke niet door Haaitek zijn veroorzaakt of Haaitek niet verwijtbaar zijn. Garantie is uitsluitend geldig op eventueel door Haaitek vervangen onderdelen.
  • Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, transportschade, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Haaitek liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
  • Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Haaitek zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
  • Haaitek is tot geen andere garantie gehouden op tweedehands artikelen dan in dit artikel bepaald.

 

Privacy

Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
Alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc).
Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.
Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

Bedenktijd bij levering van producten

Aangeschafte apparatuur, zoals een laptop, desktop, toetsenbord, kan worden geretourneerd binnen 7 dagen, mits niet beschadigd. Voor vervangen onderdelen geldt dit niet. Wanneer de klant Haaitek vraagt een onderdeel te bestellen en vervangen is dit onderdeel eigendom van de klant.